Verslo thaidimas

Kompiuteriø programos, skirtos ámonei valdyti, skirtos efektyviai padëti knygoms ir plëtrai. Árengta pasirinktinø moduliø tvarka, jie palengvina valdymà, áskaitant gerinant prieigà prie informacijos, jø nagrinëjimo paslaugà ir tvariø bei þemø ámoniø taðkø pasirinkimà.

Po pirkimo klientas gauna standartinæ, universalià programinës árangos versijà. Darbo optimizavimas pagal jûsø ámonës poreikius yra naudingas optimaliam sistemos derinimui.

CDN XL diegimas vyksta keliais etapais. Jø kursai skaièiuojami tarp konkretaus ámonës poreikiø, todël svarbus etapas - iðankstinë ágyvendinimo analizë - tikisi, kad specializuota diegimo ámonë susipaþins su kliento temomis ir poreikiais. Dabartiniu lygiu taip pat yra galutinës iðlaidos. Antrasis þingsnis yra techninis árenginys su pradine programos ir jos bandymø konfigûracija bei darbuotojø mokymu. Ðis etapas paprastai suteikia naujø þiniø, todël jame atsiþvelgiama á laikà, reikalingà naujoms programinës árangos pataisoms taikyti.

Kitame etape gamybos klasës programa perkeliama su korekcijomis, ávedant pradines prekiø, rangovø, mokëjimø ir sàskaitø bûsenas. Nuo to laiko kliento darbuotojai ðiuo metu dirba su kita programine áranga ir jiems visuomet reikia paramos, nes pokyèiai visuomet sukelia ðiek tiek streso ir bûtinybës ádiegti naujas programinës árangos struktûras prieð pradedant dirbti su áprastu veiksmu ir viskas stabilizuosis. Taip pat galite lengviau dirbti su individualiais reikalavimais. Galiausiai taikomi paskutiniai saugumo politikà uþtikrinantys elementai, pvz., Ribojant atskirø klientø prieigà prie atskirø programinës árangos segmentø vykdant sukèiavimo apribojimo projektà.

CDN XL programø diegimas, prieðingai nei áprastas diegimas, yra pilnas programos versijos derinimas su ámonës poreikiais, todël jis formuojamas pagal ágyvendinimo sutartá ir kainuoja priklausomai nuo ágyvendinimo apimties.