Vandens garo kritine temperatura

https://ba-fort.eu/lt/

Vandens garai yra plaèiai naudojama gesinimo medþiaga. Jis dedamas tik uþdarose nedidelio kubo erdvëse. Naudojant garà, kad gesintumëte plaèiose erdvëse, nepageidaujamas poveikis. Garai turi maþà savitàjá svorá, taip pat ir atviros erdvës sàlygomis, nesiekia tinkamos gesinimo koncentracijos.

Vandens garø naudojimas butuose skiriasi, kuriø tûris nevirðija 500-520 m3. Jie turëtø bûti tokie patys kaip uþdarieji kambariai. Bet koks nuotëkis sumaþins garø slopinimo efektyvumà.Daþniausiai vandens garai yra susijæ su gaisrø gesinimu, kurá galima rasti medienos dþiovinimo patalpose, degiø medþiagø saugyklose, laivuose, naftos produktø siurbimuose, butuose su vulkanizavimo katilais arba iðtaisymo kolonëlëmis.Garo, kaip gaisro gesinimo medþiagos, gali prasiskverbti á gaisro gesinimà kietuose kûnuose, kurie tam tikromis temperatûros sàlygomis nereaguoja á vandená. Taèiau ugnies gesinimui nëra privaloma naudoti garà, jei degimo medþiagos, pasibaigus santykiui su garais, bus sunaikintos.Naudojant vandens garus gaisrø gesinimui, deguonies koncentracija sumaþëja iki valstybës, kurioje rûkymo procesas neámanomas. Vandens garai iðtirpina degias dujas degimo zonoje.Efektyviausia ir naudinga uþgesinti gaisrus su soèiu garu, kuris tiekiamas slëgiu nuo 6 iki 8 atmosferø.Garas kaip gaisro gesinimo bûdas gali bûti naudojamas tik dabartiniuose kambariuose, kurie yra tikri, kad gyventojai jose negyvena. Ið smalsumo garø slëgis gali bûti ðvelnus sveikatai ir netgi þmogaus gyvybei.