Paslaugo kasos aparatas su svoriu

Daugiau nei vienas verslininkas, ápareigotas prekiauti kasos aparatu, klausia, kokià árangà pasirinkti. Kitø rûðiø kasos aparatai yra paprasti rinkoje. Kyla abejoniø dël susirûpinimo ir kokie parametrai turëtø bûti apsvarstyti, kad pasirinkimas taptø praktiðkiausiu.Nedirbkite apsipirkti daug, neþinodami nieko apie bilietø kasà. Daugelyje svetainiø galite skaityti apie kasos þenklus ir jø apraðymà.

Kasos tipaiPardavime naudingi prietaisai siûlo ávairias galimybes, o jø lygis nori, ar mes turëtume atlikti pinigus ar ER. Pastarosios yra daug labiau specializuotos ir siûlo daug daugiau funkcijø nei kai kurioms verslininkø grupëms, pavyzdþiui, gydytojams, kirpëjams ar taksi vairuotojams. Èia geresnë nuomonë yra neðiojamojo kasos pirkimas ir vienos vietos laikas. Apsilankymo parduotuvëje metu verta atkreipti dëmesá á priedà, o ne á vienà bûdà. Todël daugeliui moterø kasos pasirinkimas pasireiðkia kaip problema. Tai yra keletas parametrø, kuriø reikia ið konkretaus verslininko poreikiø ir jo ágyvendinimo pobûdþio.

Pajamø saugojimasÞinoma, jums reikia galvoti apie tai, kaip saugoti kvitus. Duomenys yra du: tradicinis popierinis ritinys arba elektroninë atminties kortelë. Verslininkai vis labiau nori ðiandien naudoti paskutinæ papildomà galimybæ. „Postnet“ fiskaliniai registrai leidþia áraðyti bilietà á atminties kortelæ, kartu su ðiuo metu perduoti efektyvesniø baterijø sàraðà. Kai baigsis elektros energija, tai leidþia spausdinti galingesnius kvitus nei senesni modeliai. Prieð ámonës savininkas perka fiskaliná kasà, jis turëtø pagalvoti, kokius árenginius jis prijungs. Ne kiekvienas kasos aparatas suteikia galimybæ prijungti kodo skaitytuvà, kompiuterá ar svorio árodymà. Egzistuoja svarbus kriterijus ir kasdien spausdinamø áplaukø skaièius. Fiskaliniai kasos aparatai taip pat yra suskirstyti pagal kodø, kuriuos reikia prisiminti, skaièiø. Todël kasos pasirinkimas taip pat turi bûti pritaikytas prie produkto ar paslaugø dydþio, taip pat ir pirmøjø klientø.