Medicinine pagalba suupsk

Tarkime, kad norite nedelsiant kreiptis á gydytojà. Ne taip, kad jis kenèia savo kûnà, bet todël, kad mes jauèiame dideles problemas, susijusias su mûsø psichika, nesvarbu, ar mes atvykome á psichiatrà, ar tuos, kurie mylëjo savo gyvenime ar sveikatai. Kiekvienu atveju, apsilankymas psichiatre, lygiai taip pat, kaip ir su kiekvienu paskesniu specialistu, reikalingas tinkamas pasirengimas.

Pirmoji psichiatro data bus pilnas pokalbis. Mums reikës papasakoti apie savo problemas, kai jie pradëjo, kai juos atpaþástame ir kà jie darë. Ypaè didelis yra sugedimo laikas, gebëjimas pasitikëti keista moterimi, kuri mus vargina. Todël verta pamàstyti, kà norime pasakyti gydytojui. Mes tikriausiai nemanome, kad paslëpti kai kuriuos mûsø draugo negalavimus nuo psichiatro, prieðingai. Tam, kad gydytojas mums padëtø ðiose sumose, jis turi kuo labiau þinoti bet kokias detales, susijusias su jo problemø atsiradimu, todël reikës prisiminti visus su psichikos pokyèiais susijusius faktus. Mes neturëtume nustebinti, jei bet kuriuo metu psichiatras praðo pokalbio su artimais ðeimos nariais ir draugais.

Prieð pirmàjà psichiatro datà patartina perþiûrëti mûsø dabartinæ dietà, vaistus ir gydymà. Pavyzdþiui, ûminis apsinuodijimas metilo alkoholiu arba sunkiomis infekcijomis gali sukelti depresijà, sunkus B1 vitamino trûkumas gali sukelti psichozæ, B12 trûkumas sukelia mieguistumà ir svajones, lëtiná skausmà ir triukðmà, o iðgyvenusios operacijos gali sukelti fiziná padidëjusá jautrumà ir emocinius svyravimus. Psichiatras, siekdamas gauti svarbø ir iðsamø paciento sveikatos bûklës vaizdà, gali nuspræsti siøsti antràjá testà. Kas gali bûti perduota neurologui ar internistui, taip pat gali prireikti atlikti kraujo ir ðlapimo tyrimus. Daugeliu atvejø patartina atlikti galvos nuskaitymà, kuris parodys visà galimà naujà kaukolës vaizdà.