Krokuvos anglo kalbos mokytojo darbas

Vertëjo darbas yra ypaè subtilus ir sudëtingas. Svarbiausia, reikia suvokti situacijà nuo to, kà jis skaièiuoja ir kuris yra jo pagrindinis tikslas. Vertëjas, nepaisant pasirodymø, pateikia ne tik vertimus. Jos pagrindinë prielaida yra bendrauti su kitais þmonëmis, kurie kalba skirtingomis kalbomis. Nesvarbu, ar jis juos perduoda per laiðkus ir raðytinius tekstus, ar artimai bendrauja, nëra kitø dalykø. Taèiau svarbu þinoti, kad jis paprasèiausiai bendrauja ir yra pagrindinis jo veiklos tikslas.

BioxelanBioxelan - Gydymas nuo odos senëjimo poþymiø!

Kokioje procedûroje jis gali tarpusavyje perduoti ðiuos ponai?Visø pirma, tai bus mokymas reguliariai, gyvas. Antra, bus surengti mokymai, kurie bus palaikomi be bendravimo þmoniø ar subjektø.

Vëliau verta atskirti ðiuos asmeninius ir tiesioginius vertimus. Èia bus rasti sinchroniniai ir nuoseklios interpretacijos.

Sinchroniniai vertimai bus vadinami lygiagreèiais su iðverstu tekstu. Ðiuo metu yra vienas sàmonës pareiðkimas, ir ðiuo metu vertëjas kalba. Perëjimas á eilæ yra tik maþas ir susijæs tik su laiko komponentu, kuris vertëjui yra naudingas norint gauti pareiðkimo turiná.

Antroji vertimo dalis yra nuoseklus vertimas. Ir tiksliai, nuoseklios interpretacijos bus vadinamos „bitomis“. Kalbëtojas pateikia savo dëmesio fragmentà, po to pertrauka vertëjui versti ðá segmentà. Vertëjas, kalbëjimo momentu, gali uþsiraðyti, gali turëti ávairiø priemoniø, kad galëtø koduoti tai, kas svarbu ið pareiðkimo. Svarbiausias dalykas yra tas, kad ðie mokymai turëtø bûti atliekami atsargiai, kad jie pirmiausia suteiktø viskà, prasmæ, prasmæ, bet jie tiksliai nepagrástø.