Kompiuterines programos skirtos mityboms

Yra populiarus teiginys, kad kaþkas, kas neplanuoja sëkmës, planuoja nesëkmæ. Todël veiksminga rekomendacija ne tik raðyti veiksmus ir tikslus tam tikriems þmonëms ar komandoms. Labai naudinga naudoti turimus duomenis - nustatyti savo ámonæ, taip pat duomenis, apibrëþianèius visà rinkà, kurioje dirbame.

Parametrø skaitmeninimas uþtikrina informacijos vientisumà ir leidþia juos analizuoti tik sudarant santraukas. Visada yra viena uþduotis - ji gali automatizuoti procesus ir pagreitinti jø laikà, ir todël sumaþinti ámonës veiklos sànaudas. Ir tai yra bûtent tai, kà daro CRM sistemos.CRM (ið anglø kalbos santykiø valdymo yra prietaisø ir vaikðèiojimo menø santykiø su vyrais rinkinys. Paprastai ji parodo, kokià pagalbà ið bendrø santykiø su mûsø naudotojø masës sudaro paruoðtos sutartys. Ðis sprendimas vadinamas piltuvu, kuriame potencialûs pirkëjai atsiranda ið plataus srauto, o galutiniai sandoriai jau iðeina ið ávairiø krypèiø.„Crm“ sistemos rodo ne tik pardavimo veiklos konversijà á faktiná pardavimà. Jie gali pakeisti mus dauguma elementø, kurie yra parduodami. Ásivaizduokite sandorá, kai klientas perka mûsø siûlomà produktà, iðraðome sàskaità faktûrà su mokëjimo data. Sàskaitø faktûros iðpirkimo datose CRM sistemos gali matyti, ar poveikis buvo padarytas savo sàskaita, ir kad jie nesukuria tinkamos uþduoties pardavimo ir surinkimo skyriui, kuris bus uþdarytas, kai bus atliktas mokëjimas. Panaðiai pardavimo proceso pabaiga gali sudaryti uþsakovams uþsakymà - atsisakyta svarbos sudëtyje ir jà papildyti. Toks funkcionalumas leidþia ámonei priimti sprendimus priimti visà laikotarpá, atsiþvelgiant á uþduoèiø skaièiø ir statusà, kad jie galëtø planuoti atitinkamus pardavimus ar pirkimus ámonei. Jis atlaisvina þmones nuo pusës popieriaus darbo ir informacijos iðgryninimo ir uþraðø knygose.