Kai bilieto kasoje

Kasos aparatas, þinomas kaip kasos aparatas, kaip automobilis, nori bûti reguliariai perþiûrimas. Taèiau ðiuo atveju ði perþiûra turi bûti atlikta ne vëliau kaip per dvejus metus nuo ðios perþiûros ar fiskalizavimo. & Nbsp; Kasos aparato apþvalga, kriziø kaina svyruoja sienos nuo 100 PLN iki 200 PLN su prieiga.

Pareiga perþiûrëti kasos sistemà atsiranda dël gerø teisës aktø. Dvejø metø finansinës kasos perþiûros laikotarpio teisinis pagrindas yra § 7 dalis. 1 punktas 6 kartu nuo 16 paragrafo 1 dalies. Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Nutarimo Nr. 1 dël kasos aparatø naudojimo sàlygø 1. Kartu su ástatymu ir bûtent Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kasos aparato perþiûros nevykdymas ar netinkamas atlikimas yra susijæs su neáprastu knygos elgesiu ir gali bûti skiriamos baudos uþ mokesèiø paþeidimus. Vis dëlto pigiau kiekvienam dvejø metø perþiûra yra tai, kad tai bûtø kasmet. Pateikdami kasos aparatø apþvalgà, turëtumëte apsvarstyti galimybæ nustatyti tinkamà laikà, kuris vyksta Mokesèiø kodekse. Pagal menà. Ðio ástatymo 12 straipsnio 3 dalis, geguþës mën. Nustatyti terminai yra uþdaryti paskutinës dienos dienà, kuri garantuoja datos pradþios datà, ir jei tokio mënesio nëra - paskutinæ mënesio dienà.

Ápareigojimas priþiûrëti registracijos patikrinimo datà sëdi ant fiskalinio kasos uþimto veido. Savininkas turëtø informuoti technikos specialistà apie bûtinybæ atlikti tokià perþiûrà per dvejus metus nuo paskutinio patikrinimo. Kasininkas, per 5 dienas nuo fiskalinio registro sudarymo dienos, turëtø atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà (kasos aparatø ástatymo 31 str. 4 dalis.

https://real-q24.eu/lt/

Kasos aparato techninës bûklës perþiûra pirmiausia turëtø bûti patikrinta: visø kasø bûklë, bûsto bûklë, fiskaliniø dokumentø áskaitomumas, darbo programa, veikimo teisingumas, atminties bûklë ir baterijø bûklë.Siekiant iðvengti mokesèiø inspekcijos kortelës poveikio, mokesèiø mokëtojas turëtø patikrinti kasos kasos patikrinimo datas.