Ekonomines kompiuterines programos

Vytintas mësos patiekalas yra pats artimiausias ir subtiliausias planas sukurti skanius uþkandþius. Jei pakvietëme jus gyventi ir mes neþinome, kaip juos paimti, mes galime padaryti apetitingà ieðkanèià plokðtelæ su deðrelëmis.

iðdëstymasGeriausia plokðtelë apibûdinama, kai ant jo paraðytø rezultatø yra skirtingø spalvø ir iðdëstymø. Vienu kitu, mes galime pasirûpinti grieþinëliais grieþinëliais ir plataus gabalëliø salami. Taèiau svarbu, kad atskiri grieþinëliai sukurtø graþià kompozicijà. Mes galime jums kainuoti, kad sukurtume skilteles ið eilës taip, kad kiekvienas ritinys bûtø akivaizdus. Ádomesnis, nors ir sudëtingesnis sprendimas yra pleistrø sutvarkymas gëliø statyboje. Suteikæ jiems tinkamà formà, tiesiog ádëkite juos á dantø krapðtukà.

estetikaDþiovintos mësos plokðtë turi bûti pateikta skaniai ir gerai. Visi grieþinëliai turi bûti supjaustyti tolygiai ir plonais aðtriu peiliu arba profesionalia áranga, kuri gali bûti naudojama pleiðto formos pjaustytuvui. Deðros deðros gabalai gali bûti nupjauti ástriþai ir pateikti ðalia ritiniø.

KitosMësos plokðtelëje mes taip pat galime suorganizuoti alyvuoges, sûrá, kokteiliø pomidorus ir salotø lapus. Ðparagus formuoti á ritinius ar ádaryti á juos tampa pigiau. Manau, jis rinktøsi ið kiauðiniø pasta, pipirø, krienø kremo, garstyèiø ar pesto. Puikus papildymas tokiais ritiniais bus laðiða ir þoleliø kremas. Kad kaip priedà, mes pasirenkame sûrá, toká patá ir jo skoná, kad prisitaikytume prie ðaldymo skonio. Ðtai kodël jums reikia aptarnauti aðtrus sûrius, áskaitant brandintas deðreles, tokias kaip Parmos kumpis arba chorizo deðra.

stiprûs gërimaiIð paprastø mësos gaminamø uþkandþiø geriausia pasirinkti baltà, sausà vynà. Jei mûsø teikiamos ðaldytos mësos yra ðiek tiek didesnës, verta ant stalo uþdëti sausà raudonà vynà. Geras sprendimas yra tarnauti ðvelnia ðalto mësos su baltuoju vynu, tada staigesnis su sûriu, kuris geriausiai tinka raudonajam vynui, ir porø ir laðiðø ritiniø su roþiniu vynu kraðtu.