Cinko metalurgija

Ðiuo metu metalurgija yra dalykas, kuris yra ne tik plastiko formavimo ir steigimo procesai, bet ir domisi grupiø studijomis makro mastu. Ðia kryptimi paprastai paðalinami metalografiniø mikroskopø tyrimai.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau metalurgijoje buvo paimti tik palyginti skirtingi mikroskopai. Naujuose laikuose jie yra reikalingi knygos su inþinerinëmis medþiagomis metu. Metalografiniai mikroskopai yra svarbiausi ðioje srityje, kurie gaunami, inter alia, bandant metalinius defektus ar jø proverþius. Tada tai yra vaizdo gavimo metodas, atliekamas nepermatomiems mëginiams. Metalografiniams mikroskopams galime, be kita ko, apimti elektronø mikroskopus, kurie vyksta atomo stadijos struktûros ir ðviesos mikroskopø analizei, kuriai bûdingas maþesnis didinimas. Ypaè svarbûs stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, nes dël to galime rasti kità mikrokratø tipà viduryje arba jø inicijavimà. Galima papildomai apskaièiuoti fazës dalá ir nustatyti tikslius etapus. Dël to mes vis dar galime ávertinti inkliuzø skaièiø ir tipà bei daug svarbesniø elementø ið metalurgijos vizijos problemos. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia realiai stebëti medþiagos struktûrà, todël ateityje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to jau galime rasti medþiagos trûkumø. Taèiau atminkite, kad ðio árenginio standarto tvarkymas yra subtilus. Nuo dabartinio tyrimo pradþios tik kvalifikuoti asmenys turëtø tai ávykdyti.